Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Workshop Stichting Techclub

1.Inschrijving geschiedt via het aanmeldingsformulier workshop op de website van Stichting Techclub: www.techclub.nl/workshop

2.De aanmelding is pas definitief wanneer het volledige cursusbedrag is bijgeschreven op rekening van Stichting Techclub. Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst van betaling.

3.Na aanmelding krijgt u een bevestiging van de inschrijving per email.

4.Stichting Techclub is gerechtigd de cursus te verschuiven naar een latere datum bij bijvoorbeeld onvoldoende deelname, beschikbaarheid van de docent(en) en cursusruimte. Hiervan wordt men voor aanvang van de cursus op de hoogte gesteld. Mocht dit zich voordoen dan heeft men het recht om zonder kosten, mits binnen 48 uur na in kennis te zijn gesteld, te annuleren.

5.Stichting Techclub behoudt zich het recht voor om in het cursusprogramma organisatorische en/of inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

6.Men is niet gerechtigd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Techclub cursusmateriaal op enigerlei wijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.

7.Indien men een inschrijving wil annuleren geldt de volgende regeling:

bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de cursus wordt het volledige cursusbedrag gerestitueerd;

bij annulering tot 7 dagen voor aanvang van de cursus wordt 50% van het cursusbedrag gerestitueerd;

bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de cursus is geen restitutie mogelijk;

een plaatsvervanger mag te allen tijde gestuurd worden, mits voor aanvang van een cursus hiervan melding is gemaakt;

indien men na aanvang van een cursus de deelname geheel of ten dele stopt, heeft men geen recht op enige terugbetaling van de cursuskosten;

annulering dient altijd schriftelijk per brief, of e-mail te geschieden. Uitgegaan wordt van de datum van de poststempel of e-maildatum.

Back to Top